Το iHERE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο προωθεί την εκπαίδευση και τον ψηφιακό γραμματισμό σε θέματα υγείας, και διαρκεί 24 μήνες, από το 2020 έως 2022.

Το πρόγραμμα iHERE υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην ανάπτυξη ενός συνόλου δεξιοτήτων που αφορούν στο γραμματισμό της υγείας και τον ψηφιακό γραμματισμό. Αυτό το σύνολο πολύπλοκων δεξιοτήτων περιλαμβάνει τη δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών διαθέσιμων σε ψηφιακές πηγές και την εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων σε προσωπικά περιστατικά υγείας. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σταδιακά θα βελτιώσει την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής στο διαδικτυακό χώρο, όπου απαιτούνται πολλαπλά στοιχεία πληροφοριών, επιστήμης, υγείας, μέσων και εκπαίδευσης.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος iHERE είναι η άμεση πρόσβαση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες υγείας και η προώθηση της υγείας μέσω της εξοικείωσης με ψηφιακές πηγές και εργαλεία που διασφαλίζουν τη βελτίωση της υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την τήρηση φαρμακευτικής αγωγής με ουσιαστικό τρόπο, καθώς και μέσω της παροχής ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών εργαλείων (καινοτόμες προσεγγίσες και ψηφιακή εργαλειοθήκη).

Αποτελέσματα έργου

Αυτή η ενότητα εστιάζει στα βασικά παραδοτέα, στις εκδηλώσεις και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος. Δηλώστε ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας παρακάτω!

IO1: Έρευνα αιχμής στον ψηφιακό γραμματισμό της υγείας μεταξύ των χωρών της κοινοπραξίας
100%
IO1: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος iHERE και μιας Εργαλειοθήκης Πόρων
100%
IO2: Δημιουργία Ιστότοπου & Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC)
85%
IO 3: Δημιουργία ψηφιακού εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς και ιδρύματα
70%

Αποστολή του έργου

Δημιουργία ενός ψηφιακού προγράμματος κατάρτισης για την υγεία, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μαθητών που προέρχονται από μειονεκτούντα υπόβαθρα, αλλά απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες σε ζητήματα υγείας.

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων υγείας


Βελτίωση της ικανότητας αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας από διαδικτυακές πηγές και η εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε ατομικά περιστατικά που σχετίζονται με την υγεία

Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για επαγγελματίες

Βελτίωση της ικανότητας αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας από διαδικτυακές πηγές και η εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης σε ατομικά περιστατικά που σχετίζονται με την υγεία

Δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για επαγγελματίες

Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων και πόρων (όπως πρόγραμμα σπουδών, ψηφιακά εργαλεία, πλαίσιο) για εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων (ΕΕΚ).

Δημιουργία ευκαιρίων εκπαίδευσης

Δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης για την προώθηση της υγείας, της υγειονομικής περίθαλψης και της ευημερίας, στάσεις ευεξίας και ασφάλειας της ΕΕ μέσα από την παροχή συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης

Μείωση των ανισοτήτων στην υγεία

Μείωση της παραπληροφόρησης και των ανισοτήτων στην υγεία που βιώνουν μαθητές με μειονεκτικό υπόβαθρο (π.χ. μετανάστες, πρόσφυγες, ενήλικες χαμηλού εισοδήματος, ενήλικες που κινδυνεύουν από φτώχεια / αποκλεισμό και ηλικιωμένους ενήλικες) συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό

Δημιουργία μιας κουλτούρας ευημερίας


Διάδοση μιας κουλτούρας ευημερίας, ατομικής/ κοινωνικής ευεξίας, εγγραμματισμού υγείας και φροντίδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Oμάδες- Στόχοι

Κύριοι Ωφελούμενοι

Μειονεκτικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν συχνά ιδιαίτερες προκλήσεις στην υγεία λόγω της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και της έλλειψης επαρκούς κοινωνικής στήριξης. Είναι ευάλωτες σε απειλές σχετικά με τη σωματική και ψυχική τους υγεία, βιώνοντας πρόσθετα εμπόδια όπως η δομή του συνολικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, περιορισμένη παιδεία στην υγεία, απουσία ή περιορισμένο αριθμό μαθησιακών ευκαιριών.

Οι ομάδες-στόχοι μας είναι (α) μετανάστες / πρόσφυγες, (β) ηλικιωμένοι ενήλικες και (γ) άτομα από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κινδυνεύουν από περιθεριωποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό. .

Έμμεσα Ενδιαφερόμενοι

Διαμορφωτές πολιτικής (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), εμπειρογνώμονες της ΕΕ, εκπρόσωποι της ΕΕ, Ανώτατη Εκπαίδευση/ επιστημονικό προσωπικό με ενδιαφέρον προς την εκπαίδευση ενηλίκων, την ψηφιακή μάθηση,την υγεία, την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη και τον εγγραμματισμό, θέματα που αφορούν ευάλωτες ομάδες, την ευεξία και την ευημερία

Κοινωνικά δίκτυα επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για τον τομέα της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και αλφαβητισμού, καθώς και για την προαγωγή της υγείας

Ιδρύματα και φορείς παροχής κατάρτισης ενηλίκων, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών, προγραμματιστές ΤΠΕ-εμπειρογνώμονες και σχεδιαστές μοντέλων και πρακτικών ηλεκτρονικής μάθησης

Μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι και ιδρύματα, δημόσιοι φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες, ομάδες και αρχές τοπικής κοινότητας, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

Πάροχοι υγείας, κέντρα και ιδρύματα που σχετίζονται με την υγεία, επαγγελματίες υγείας και άλλοι επαγγελματτίες.