Μάθημα 2 Τύποι Βακτηρίων

Τα βακτήρια χωρίζονται σε 5 ομάδες ανάλογα με το σχήμα τους.

Αυτές οι ομάδες είναι:

  • Σφαιρικό (κόκκοι)
  • Ράβδος (βάκιλλοι)
  • Σπείρα (σπιρίλα)
  • Κόμμα (vibrios)
  • Σπειροχαίτες κρουνόβιδων

Τα βακτήρια μπορούν να υπάρχουν μόνα τους ή σε ομάδες