Μάθημα 3 Συστατικά του Ψηφιακού Γραμματισμού

Πρόσβαση: γνώση του τρόπου συλλογής και/ή ανάκτησης πληροφοριών.

Διαχείριση: εφαρμογή ενός  υφιστάμενου οργανωτικού ή ταξινομικού σχήματος.

Ενσωμάτωση: ερμηνεία και αναπαράσταση πληροφοριών. Περιλαμβάνει τη σύνοψη, τη σύγκριση και την αντίθεση.

Αξιολόγηση:  κρίσεις σχετικά με την ποιότητα, τη συνάφεια, τη χρησιμότητα ή την αποτελεσματικότητα της πληροφορίας.

Δημιουργία: δημιουργία πληροφοριών με προσαρμογή, εφαρμογή, σχεδιασμό, επένδυση ή συγγραφή πληροφοριών.