Μάθημα 4 Τι είναι Ψηφιακός Γραμματισμός Υγείας;

Ψηφιακός αλφαβητισμός υγείας (ή αλφαβητισμός ηλεκτρονικής υγείας) είναι … «η ικανότητα αναζήτησης, εύρεσης, κατανόησης και αξιολόγησης πληροφοριών υγείας από ηλεκτρονικές πηγές και η εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε για την αντιμετώπιση ή την επίλυση ενός προβλήματος υγείας».