Μάθημα 4 Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Υγείας (eHealth)

→ Οφέλη για τους ανθρώπους, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την οικονομία

→ Νέες ευκαιρίες για να αλλάξει ο τρόπος που οι άνθρωποι λαμβάνουν και παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης

→ Καινοτόμες προσεγγίσεις για ανεξάρτητη διαβίωση

→ Νέοι και πιο αποτελεσματικοί τρόποι πρόσβασης, επικοινωνίας και αποθήκευσης πληροφοριών

→ Γεφυρώστε τα κενά πληροφόρησης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των κοινοτήτων που εξυπηρετούν

    • Τηλεϊατρική
    • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
    • Εργαλεία αναφοράς και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας
    • Οι ασθενείς αυτοδιαγιγνώσκονται ή παρακολουθούν τις ασθένειες

Οι τρεις (3) προτεραιότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας

1. Ασφαλής πρόσβαση των πολιτών στα δεδομένα υγείας τους και διασυνοριακά.

2. Εξατομικευμένη ιατρική μέσω κοινής ευρωπαϊκής υποδομής δεδομένων, που επιτρέπει σε ερευνητές και άλλους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν πόρους (δεδομένα, τεχνογνωσία, υπολογιστικές δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης) σε ολόκληρη την ΕΕ.

3. Ενίσχυση του πολίτη με ψηφιακά εργαλεία για σχόλια μεταξύ των χρηστών και προσωποκεντρική φροντίδα μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά υποστηρίζουν  τους ανθρώπους να φροντίζουν την υγεία τους, να ενισχύουν την πρόληψή της και επιτρέπουν την ανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.