Μάθημα 5 Επιπτώσεις της φροντίδας στην υγεία στους φροντιστές

Η οικογενειακή φροντίδα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία του φροντιστή, κάτι που δεν πρέπει να αγνοηθεί καθώς έχουν αναφερθεί τόσο σωματικά όσο και ψυχικά προβλήματα.

Όσον αφορά τη σωματική υγεία, οι φροντιστές ανέφεραν κακή κατάσταση υγείας η οποία σχετιζόταν με τη διάρκεια και τον αριθμό των δραστηριοτήτων φροντίδας. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί μυοσκελετικοί τραυματισμοί λόγω της φύσης της φροντίδας η οποία συχνά απαιτεί σωματική δύναμη. Για παράδειγμα, καθήκοντα όπως μεταφορές, άρσεις ή το μπάνιο μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, όπως οσφυαλγία ή μυϊκές καταπονήσεις.

Όσον αφορά την ψυχική υγεία, οι οικογενειακοί φροντιστές εκδηλώνουν μια σειρά ψυχολογικών συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη φροντίδα. Αυτά κυμαίνονται από το στρες, την ανάπτυξη άγχους ως και τα συμπτώματα κλινικής κατάθλιψης που επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής του. Από την άλλη, υπάρχουν ανταποδοτικά αποτελέσματα μέσω της φροντίδας, όπως η εκτίμηση της ζωής, η ανάπτυξη και οι στενότερες σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.